اینجانب نانسی دوانلو، با کمال تأسف درگذشت پدر گرامیم، دکتر حبیب دوانلو، استاد بازنشستھ روانپزشکی دانشگاه مک گیل، مونترال، کبک، کانادا را بھ اطلاع میرسانم.

او مردی بزرگ، شوھری دوستداشتنی و پدری مھربان، محققی برجستھ و پیشرو در زمینھ رواندرمانی، در تمام زندگیاش و بسیاری از زمینھ ھای دیگر بود. تکنیکی کھ او در دھھ 1960 ایجاد کرد، روان درمانی پویا کوتاه مدت فشرده دوانلو، کھ او در طول زندگی خود بھ توسعھ آن ادامھ داد، زندگی بسیاری را در سراسر جھان تغییر داده است و ھدیھ ماندگار او بھ جھان خواھد بود. من بھ عنوان دختر پدرم و عضوی از مؤسسھ بینالمللی آموزش و پژوھش رواندرمانی پویای فشرده کوتاهمدت دکتر حبیب دوانلو کھ پدرم تأسیس کرد، بھ کار بیوقفھ خود در آموزش صحیح این تکنیک شگفتانگیز ادامھ میدھم و آن را و نیز خاطره ی او را در سراسر جامعھ علمی بین المللی گسترش میدھم.

پدر عزیزم ھمیشھ بھ خانواده و کارش افتخار می کرد و خواھد کرد. من بسیار خوشحالم کھ پدرم را در زندگی ام دارم.

Scroll to Top